معرفی رشته برق

یکی از بهترین تعریف‌هایی که از مهندسی برق شده است،‌ این است که محور اصلی فعالیت‌های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

2012/07/27       electrical engineering

مقاطع موجود در موسسه

2012/07/27       electrical engineering

مدیر گروه

 

مدیر گروه رشته برق آقای .......    می باشد.

2012/07/27       electrical engineering

Pages :
1