همایش اخلاق و تجارت

 

همایش ملی اخلاق و تجارت در تاریخ 1391/02/20 از طرف موسسه آموزش عالی دیلمان. برگزار گردید.دبیر همایش آقای دکتر جمال خانی جزنی بود.

2012/08/05       Institute connferences

Pages :
1