شرایط دریافت مدرک

هرگونه دریافت مدرک تحصیلی اعم از:

( نامه مبنی بر اتمام دوره تحصیل - گواهینامه پایان تحصیلات - برگه ابطال معافیت تحصیلی پسران فاقد پایان خدمت )

منوط به دارا بودن شرایط ذیل میباشد:  

1- تکمیل بودن مدارک موردنیازپرونده آموزشی ،

2- تایید واحد آموزش مبنی بر اینکه نمرات کلیه دروس دوره تحصیلی دانشجو در سیستم نرم افزاری ثبت نهایی شده است ،

3-  تایید مدیرگروه رشته مبنی بر اینکه دانشجو طی دوره تحصیلی خود رعایت پیش نیاز و هم نیاز رانموده و طبق ترم بندی فارغ التحصیل میگردد ،

4-  انجام تسویه حساب مالی و آموزشی ،

5-  صدور  و آماده شدن مدرک تحصیلی .

 

ضمناً قبل ازهرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه ؛ اول با امور دانش آموختگان بصورت تلفنی هماهنگ نمایید . 

2012/07/22       دانش آموختگان

Pages :
1