جایزه تشویقی مقالات

 

آئین نامه اعطای جوایز تشویقی مقالات
موسسه آموزش عالی دیلمان
 
به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آن و همچنین 
جهت تشویق اعضای هیأت علمی و مدرسین و دانشجویان موسسه و ارتقای رتبه پژوهشی موسسه، به مقالاتی که آدرس موسسه آموزش عالی دیلمان توسط یکی از مولفین به عنوان تنها آدرس مولف قید شده باشد، و همچنین آدرس ایمیل مولف با پسوند سایت موسسه ) deylaman.ac.ir@( باشد، با در نظر گرفتن تعداد و ترتیب اسامی مولفین، مطابق آئین نامه ارتقاء ، حداکثر مبالغ تشویقی زیر به همان مولف تعلق می گیرد:
الف) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر ISI: 000/000/3 ریال.
ب) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی: 000/000/2 ریال
ج) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی ترویجی: 000/000/1 ریال
د) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج در صورت چاپ مقاله کامل در کتابچه یا CD کنفرانس: 000/000/1 ریال. 
ه) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج به همراه چاپ چکیده مقاله در کتابچه: 000/500ریال.
و)  مقالات ارائه شده در کنفرانس های دانشجویی معتبر در صورت چاپ: 000/500 ریال.
تبصره 1: تحویل عین فایل PDF و یک نسخه کپی کاغذی مقاله به موسسه الزامی می باشد.
تبصره 2: در خواست شرکت دانشجویان در همایش ها و مسابقات علمی حسب مورد در شورا طرح و تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره 3: اعضای هیأت علمی و دانشجویان موسسه که با استفاده از مأموریت علمی در کنفرانس شرکت نماید از امتیازات بندهای (د) ، (ه) و (و) این آئین نامه نمی تواند استفاده کند.
این آئین نامه در 6 بند و 3 تبصره در تاریخ 28/10/90 توسط هیأت موسس تصویب شد (صورتجلسه شماره 136) و از این تاریخ به مدت 1 سال معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن می تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
(مؤلفان گرامی در زمان ارسال مقاله، در صورت نداشتن ایمیل با  Domainسایت مؤسسه، به امور پژوهشی مراجعه نمایید.)
 

2012/08/05