همایش اخلاق و تجارت

همایش ملی اخلاق و تجارت در تاریخ 1391/02/20 از طرف موسسه آموزش عالی دیلمان. برگزار گردید.دبیر همایش آقای دکتر جمال خانی جزنی بود.

پوستر همایش

تصاویر مربوط به همایش

 


2012/08/05