tuition discounts for Top Students

طبق مصوبه هیات موسس به منظور تشویق دانشجویان ممتاز و ارتقا سطح علمی و آموزشی آنان  برای نفرات اول تا سوم  هر رشته تخفیف شهریه  ثابت  به ترتیب زیر اعمال می گردد.

 

80 درصد تخفیف شهریه ثابت برای رتبه اول رشته

40 درصد تخفیف شهریه ثابت برای رتبه دوم رشته

25درصد تخفیف شهریه ثابت برایرتبه سوم رشته

 

 

لیست دانشجویان ممتاز نیمسال اول 90-91

 
فایل

لیست دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 90-91

 
 

 


2009/10/29