بیمه حوادث دانشجویی

کلیه دانشجویان شاغل بتحصیل تمام مقاطع طبق دستورالعملهای مربوطه مشمول بیمه حوادث دانشجویی قرارمی گیرند که این قرار داد براسا س آیین نامه های هر سال تحصیلی تمدید می گردد .

 

تعهدات شرکت خدمات بیمه ای دانا  در خصوص بیمه حوادث دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 91-90 (از تاریخ 1391/7/1 الی 1392/7/1) به شرح زیر می باشد:
 

1- پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان 50,000,000ریال

2- پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئی وکلی)ناشی از حوادث بیمه حداکثر به میزان 50,000,000 ریال بر طبق جدول نقص عضو مورد عمل بیمه گر

3- جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپائی،بیمارستانی ومعالجات مسمومیتهای برای هر بیمه شده حداکثر تا مبلغ 10,000,000 ریال

 


2012/08/12