مقاطع موجود در موسسه

 

مقاطع موجود در موسسه آموزش عالی دیلمان در رشته معماری
ردیف مقطع سرفصل دروس ترم بندی مقطع رشته
1

کارشناسی ارشد

pdf pdf
2

کارشناسی پیوسته

pdf pdf
3

کارشناسی ناپیوسته

pdf pdf
4

کاردانی

pdf pdf

2012/07/27