مدیر گروه

 

مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی آقای .......    می باشد.

رزومه مدیر گروه

وظایف مدیر گروه

ارتباط با مدیر گروه رشته  مدیریت بازرگانی


2012/07/27