مهدی علیرضایی

Academic: استادیار
عضو نظام مهندسی ایران
VDI عضو انجمن جامعه مهندسین مشاور آلمان
تسلط به زبان آلمانی

[details]

رضا پرویزی

Academic: مربی

[details]

Pages :
1